Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE Nr 4 /2019
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

§1

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)

§2

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia „Rzemiosło” w  Słupsku w roku szkolnym 2019/2020 to:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Oryginał (kopia) świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
 3. Oryginał (kopia) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej.
 4. Dwie fotografie (na odwrocie fotografii czytelnie napisane imię i nazwisko).
 5. Karta zdrowia i szczepień.
 6. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
 7. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 8. Akt urodzenia.

§3

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia „Rzemiosło” w Słupsku, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

 1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  lub ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

 1. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

 §4

 1. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, są przyznawane z języka polskiego, języka obcego, oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych; w poszczególnych klasach są to:

Klasa

Przedmioty wiodące lub profil kształcenia w poszczególnych klasach

Nauczane języki obce

Wybrane przez szkołę przedmioty preferowane przy przyznawaniu punktów

IA

branżowa szkoła I stopnia

fryzjer

język angielski lub niemiecki

język polski, języki obce (język angielski lub język niemiecki), technika i wychowanie fizyczne

I B

branżowa szkoła I stopnia

mechanik pojazdów samochodowych

język angielski lub niemiecki

język polski, języki obce (język angielski lub język niemiecki), technika i wychowanie fizyczne

I C

branżowa szkoła I stopnia

piekarz

język angielski lub niemiecki

język polski, języki obce (język angielski lub język niemiecki), technika i wychowanie fizyczne

I D

branżowa szkoła I stopnia

budowniczy jachtów i wyrobów kompozytowych

język angielski lub niemiecki

język polski, języki obce (język angielski lub język niemiecki), technika i wychowanie fizyczne

IE

Branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

język polski, języki obce (język angielski lub język niemiecki), technika i wychowanie fizyczne

IF

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

język polski, języki obce (język angielski lub język niemiecki), technika i wychowanie fizyczne

 

 1. Punkty są obliczane wg następujących zasad:

stopień celujący - 17 punktów

stopień bardzo dobry - 14 punktów

stopień dobry - 12 punktów

stopień dostateczny - 8 punktów

§5

Punktacji podlegają też inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, za które kandydat może uzyskać 32 punkty. Są to:

 1. za ukończenie gimnazjum 1lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
 2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty w tym:

o finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,

o finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

 1. osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:

o I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów,

o I – III miejsce w województwie - 5 punkty,

o I – III miejsce w powiecie - 4 punkty,

 1. za zajęcie od I do IV miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznychorganizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty,

 

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach 1, 2, 3, 4, 5 przy czym w podpunktach 2 i 3 wybiera się najwyższe osiągnięcie

np.:
- jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia),
- jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.

*art. 22 ust. 2. pkt 8

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:
- organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041 z późn. zm.).

§6

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursówo zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lubposzerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu – przyjmowani sąniezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów.

§7

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowychuzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają w kolejności:

 1. sieroty, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych oraz osoby przebywającew placówkach opiekuńczo -wychowawczych.
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalonoindywidualny program lub tok nauki.
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradnipsychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawieograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia.
 4. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym lub ósmoklasisty.
 5. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za świadectwo.
 6. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za inne osiągnięcia.

§8

Do wybranej klasy w szkole przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów.

§9

 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna podejmujedecyzję o przyjęciu procedury pracy komisji.
 2. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, na każdym posiedzeniu, może podjąć decyzjęo zamknięciu rekrutacji do poszczególnych klas.
 3. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji.

§10

Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły odwołania od wynikówrekrutacji.

§11

Dyrektor Szkoły powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, która pracujewedług harmonogramu zawartego w:

 

1. Zarządzeniu Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30stycznia 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.

 

LISTA DYSCYPLIN SPORTU PUNKTOWANYCH PRZY REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA "RZEMIOSŁO " W SŁUPSKU

Dyscypliny indywidualne:

Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegiprzełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastykasportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwoszosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe,łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – shorttrack, modelarstwo kosmiczne,

modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacjanorweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów,saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy,szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy,triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów zapasy styl klasyczny,zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna,piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, dodaje się wyjaśnienie: w przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują
o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

§12

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej.   

 

 

 

 

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna Branżowej Szkoły I stopnia „Rzemiosło”w Słupsku

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP