Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Egzamin

Okres nauki w naszej szkole trwa trzy lata. W tym czasie  jednocześnie odbywa się  nauka teoretyczna przedmiotów ogólnych i przedmiotów zawodowych oraz Praktyczna Nauka Zawodu w zakładzie pracy.

Po zakończeniu tego okresu,  nauka zawodu kończy się

EGZAMINEM CZELADNICZYM

składanym przed komisją egzaminacyjną w izbie rzemieślniczej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1117)

Dwa miesiące przed zakończeniem nauki zawodu należy złożyć odpowiednie dokumenty do izby rzemieślniczej.

Dokumenty:

Osoba zdająca zgłasza się na każdą część egzaminu z dowodem osobistym.
Koszty egzaminu w pierwszym terminie, pokrywa mistrz szkolący (pracodawca).

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów:

 • praktycznego i
 • teoretycznego.

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych w wyznaczonym czasie i z zachowaniem określonych kryteriów.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej.

Część teoretyczna egzaminu rozpoczyna się od testu pisemnego. Tematy testu wyboru:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Po części pisemnej rozpoczyna się ustny etap egzaminu. Zdający odpowiada na pytania z zakresu trzech tematów: 

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

zawierających po trzy pytania w każdym dziale.
 
Jest to ostatnia część egzaminu.

Po tym etapie zostają ogłoszone wyniki -  jedna ocena łączna ze wszystkich etapów egzaminu.

Następnie izba rzemieślnicza wydaje

ŚWIADECTWO CZELADNICZE

wraz z suplementem Europass potwierdzającym kwalifikacje.
Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

W Słupsku egzaminy przeprowadza:

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP